> >

DANH SÁCH SẢN PHẨM BƠM HASKEL (PUMP) VIETNAM GIÁ ƯU ĐÃI NHẬN CHIẾT KHẤU KÈM THEO SPEC (SPECIFICATION) – DATASHEET PDF

5/5 - (1 bình chọn)

DANH SÁCH SẢN PHẨM BƠM HASKEL (PUMP) VIETNAM KÈM THEO SPEC (SPECIFICATION) – DATASHEET PDF

HASKEL PUMP datasheet pdf
HASKEL PUMP datasheet pdf
Max Drive PressureModel SeriesModel Number
125psi 8.6BarM-SERIESBƠM HASKEL (PUMP) M-5
BƠM HASKEL (PUMP) M-7
BƠM HASKEL (PUMP) M-12
BƠM HASKEL (PUMP) M-21
BƠM HASKEL (PUMP) M-36
BƠM HASKEL (PUMP) M-71
BƠM HASKEL (PUMP) M-110
BƠM HASKEL (PUMP) M-188
BƠM HASKEL (PUMP) MS-7
BƠM HASKEL (PUMP) MS-12
BƠM HASKEL (PUMP) MS-21
BƠM HASKEL (PUMP) MS-36
BƠM HASKEL (PUMP) MS-71
BƠM HASKEL (PUMP) MS-110
BƠM HASKEL (PUMP) MS-188
BƠM HASKEL (PUMP) MS-220
BƠM HASKEL (PUMP) MDSTV-5
BƠM HASKEL (PUMP) 29723-21
BƠM HASKEL (PUMP) 29723-36
BƠM HASKEL (PUMP) 29723-71
BƠM HASKEL (PUMP) 29723-110
BƠM HASKEL (PUMP) 29723-188
100psi, 7bar4B-SERIESBƠM HASKEL (PUMP) 4B-14
BƠM HASKEL (PUMP) 4B-30
BƠM HASKEL (PUMP) 4B-37
BƠM HASKEL (PUMP) 4B-55
BƠM HASKEL (PUMP) 4B-100
150psi 10.bar1.5 HP SINGLE AIR HEADBƠM HASKEL (PUMP) DSTV-1.5
BƠM HASKEL (PUMP) ATV-4
BƠM HASKEL (PUMP) DTV-4
BƠM HASKEL (PUMP) AW-B10
BƠM HASKEL (PUMP) AW-B15
BƠM HASKEL (PUMP) AW-25
BƠM HASKEL (PUMP) AW-35
BƠM HASKEL (PUMP) AW-60
BƠM HASKEL (PUMP) AW-100
BƠM HASKEL (PUMP) AW-150
BƠM HASKEL (PUMP) HF-151
BƠM HASKEL (PUMP) HF-225
BƠM HASKEL (PUMP) HF-300
BƠM HASKEL (PUMP) HF-450
BƠM HASKEL (PUMP) ASF-B10
BƠM HASKEL (PUMP) ASF-B15
BƠM HASKEL (PUMP) ASF-25
BƠM HASKEL (PUMP) ASF-35
BƠM HASKEL (PUMP) ASF-60
BƠM HASKEL (PUMP) ASF-100
BƠM HASKEL (PUMP) ASF-150
BƠM HASKEL (PUMP) HSF-151
BƠM HASKEL (PUMP) HSF-225
BƠM HASKEL (PUMP) HSF-300
BƠM HASKEL (PUMP) DSF-B10
BƠM HASKEL (PUMP) DSF-B15
BƠM HASKEL (PUMP) DSF-25
BƠM HASKEL (PUMP) DSF-35
BƠM HASKEL (PUMP) DSF-60
BƠM HASKEL (PUMP) DSF-100
BƠM HASKEL (PUMP) DSF-150
BƠM HASKEL (PUMP) DSHF-151
BƠM HASKEL (PUMP) DSHF-225
BƠM HASKEL (PUMP) DSHF-300
BƠM HASKEL (PUMP) DSTV-B10
BƠM HASKEL (PUMP) DSTV-B15
BƠM HASKEL (PUMP) DSTV-25
BƠM HASKEL (PUMP) DSTV-35
BƠM HASKEL (PUMP) DSTV-60
BƠM HASKEL (PUMP) DSTV-100
BƠM HASKEL (PUMP) DSTV-150
2 HPDOUBLEAIRHEADBƠM HASKEL (PUMP) ATV-8
BƠM HASKEL (PUMP) AW-B22
BƠM HASKEL (PUMP) AW-B32
BƠM HASKEL (PUMP) AW-52
BƠM HASKEL (PUMP) AW-72
BƠM HASKEL (PUMP) AW-122
BƠM HASKEL (PUMP) HF-202
BƠM HASKEL (PUMP) HF-302
BƠM HASKEL (PUMP) ASF-B22
BƠM HASKEL (PUMP) ASF-B32
BƠM HASKEL (PUMP) ASF-52
BƠM HASKEL (PUMP) ASF-72
BƠM HASKEL (PUMP) ASF-122
BƠM HASKEL (PUMP) HSF-202
BƠM HASKEL (PUMP) HSF-302
BƠM HASKEL (PUMP) DSF-B32
BƠM HASKEL (PUMP) DSF-52
BƠM HASKEL (PUMP) DSF-72
BƠM HASKEL (PUMP) DSF-122
BƠM HASKEL (PUMP) DSHF-202
BƠM HASKEL (PUMP) DSHF-302
BƠM HASKEL (PUMP) DSXHF-452
BƠM HASKEL (PUMP) DSXHF-602
100 psi7Bar2HPTRIPLEHEADBƠM HASKEL (PUMP) DSXHF-683
BƠM HASKEL (PUMP) DSXHF-903
BƠM HASKEL (PUMP) DSXHW-1371
2.2 HP SINGLE AIR HEADBƠM HASKEL (PUMP) AFD-B60
BƠM HASKEL (PUMP) ASFD-B60
BƠM HASKEL (PUMP) DFD-B60
BƠM HASKEL (PUMP) DSFD-B60
150psi10.33 HP SINGLE AIR HEADBƠM HASKEL (PUMP) ASFD-10
BƠM HASKEL (PUMP) ASFD-15
BƠM HASKEL (PUMP) ASFD-25
BƠM HASKEL (PUMP) ASFD-35
BƠM HASKEL (PUMP) ASFD-60
BƠM HASKEL (PUMP) ASFD-100
BƠM HASKEL (PUMP) ASFD-150
150 psi 10.3 bar 3HP double hdBƠM HASKEL (PUMP) ASFD-202
125psi8.6Bar6 HP SINGLE AIR HEADBƠM HASKEL (PUMP) GWD-12
BƠM HASKEL (PUMP) GSFD-12
BƠM HASKEL (PUMP) DGSFD-12
BƠM HASKEL (PUMP) DGSTVD-12
BƠM HASKEL (PUMP) GW-35
BƠM HASKEL (PUMP) GW-60
BƠM HASKEL (PUMP) GW-100
BƠM HASKEL (PUMP) GSF-35
BƠM HASKEL (PUMP) GSF-60
BƠM HASKEL (PUMP) GSF-100
BƠM HASKEL (PUMP) DGSF-35
BƠM HASKEL (PUMP) DGSF-60
BƠM HASKEL (PUMP) DGSF-100
BƠM HASKEL (PUMP) DGSTV-35
BƠM HASKEL (PUMP) DGSTV-60
BƠM HASKEL (PUMP) DGSTV-100
8 HPSINGLEAIRHEADBƠM HASKEL (PUMP) 8SFD-25
BƠM HASKEL (PUMP) 8DSFD-25
BƠM HASKEL (PUMP) 8DSTVD-25
BƠM HASKEL (PUMP) 8SFD-40
BƠM HASKEL (PUMP) 8SFD-65
BƠM HASKEL (PUMP) 8DSFD-100
BƠM HASKEL (PUMP) 8HSFD-225
8HPDOUBLEAIR HEADBƠM HASKEL (PUMP) 8SFD2-55
BƠM HASKEL (PUMP) 8SFD2-88
BƠM HASKEL (PUMP) 8SFD2-224
125psi8.6Bar10 HPSINGLEAIRHEADBƠM HASKEL (PUMP) D14STD-125
BƠM HASKEL (PUMP) D14SFD-125
BƠM HASKEL (PUMP) D14STD-315
BƠM HASKEL (PUMP) D14SFD-315
DANH SÁCH SẢN PHẨM BƠM HASKEL (PUMP) VIETNAM GIÁ ƯU ĐÃI NHẬN CHIẾT KHẤU KÈM THEO SPEC (SPECIFICATION) – DATASHEET PDF

 Model Number
Air AmplifiersBƠM HASKEL (PUMP) MAA-2.5
BƠM HASKEL (PUMP) MAA-4
BƠM HASKEL (PUMP) MAA-2.5-C
BƠM HASKEL (PUMP) MAA-4-C
BƠM HASKEL (PUMP) 57018-MAA-2
BƠM HASKEL (PUMP) 57018-MAA-4
BƠM HASKEL (PUMP) 4AAD-2
BƠM HASKEL (PUMP) 4AAD-2-C
BƠM HASKEL (PUMP) 56570
BƠM HASKEL (PUMP) AAD-2
BƠM HASKEL (PUMP) AAD-5
BƠM HASKEL (PUMP) AA-8
BƠM HASKEL (PUMP) AA-15
BƠM HASKEL (PUMP) AA-30
BƠM HASKEL (PUMP) AAD-15
BƠM HASKEL (PUMP) AAD-30
BƠM HASKEL (PUMP) AAT-15/30
BƠM HASKEL (PUMP) AAT-15/31
DANH SÁCH SẢN PHẨM BƠM HASKEL (PUMP) VIETNAM GIÁ ƯU ĐÃI NHẬN CHIẾT KHẤU KÈM THEO SPEC (SPECIFICATION) – DATASHEET PDF
 Model Number
Single Stage Single ActingBƠM HASKEL (PUMP) AG-15
BƠM HASKEL (PUMP) AG-30
BƠM HASKEL (PUMP) AG-62
BƠM HASKEL (PUMP) AG-75
BƠM HASKEL (PUMP) AG-152
BƠM HASKEL (PUMP) AG-233
BƠM HASKEL (PUMP) AG-303
Single Stage Double ActingBƠM HASKEL (PUMP) AGD-1.5
BƠM HASKEL (PUMP) AGD-4
BƠM HASKEL (PUMP) AGD-7
BƠM HASKEL (PUMP) AGD-15
BƠM HASKEL (PUMP) AGD-30
BƠM HASKEL (PUMP) AGD-32
BƠM HASKEL (PUMP) AGD-62
BƠM HASKEL (PUMP) AGD-75
BƠM HASKEL (PUMP) AGD-152(H)
Two stageBƠM HASKEL (PUMP) AGT-7/15
BƠM HASKEL (PUMP) AGT-7/30
BƠM HASKEL (PUMP) AGT-15/30
BƠM HASKEL (PUMP) AGT-15/75
BƠM HASKEL (PUMP) AGT-32/62
BƠM HASKEL (PUMP) AGT-30/75
BƠM HASKEL (PUMP) AGT-32/152H
BƠM HASKEL (PUMP) AGT-62/152H
Double Acting Single Stage 8BƠM HASKEL (PUMP) 8AGD-1
BƠM HASKEL (PUMP) 8AGD-2
BƠM HASKEL (PUMP) 8AGD-2.8
BƠM HASKEL (PUMP) 8AGD-5
BƠM HASKEL (PUMP) 8AGD-14
BƠM HASKEL (PUMP) 8AGD-30
BƠM HASKEL (PUMP) 8AGD-60
BƠM HASKEL (PUMP) 8AGD-150
Two Stage AGT 8″ and14″BƠM HASKEL (PUMP) 8AGT-5/14
BƠM HASKEL (PUMP) 8AGT-5/30
BƠM HASKEL (PUMP) 8AGT-14/30
BƠM HASKEL (PUMP) 8AGT-14/60
BƠM HASKEL (PUMP) 8AGT-30/60
BƠM HASKEL (PUMP) 8AGT-30/150
BƠM HASKEL (PUMP) 8AGT-60/150
BƠM HASKEL (PUMP) 14AGD-125/315
BƠM HASKEL (PUMP) 14AGT-125/316
DANH SÁCH SẢN PHẨM BƠM HASKEL (PUMP) VIETNAM GIÁ ƯU ĐÃI NHẬN CHIẾT KHẤU KÈM THEO SPEC (SPECIFICATION) – DATASHEET PDF

Mọi thông tin cần tư vấn về Bơm tăng áp dẫn động khí nén xin liên hệ:

Mr Tony Ong (+84.858.0000.85); Email: tonyong@TKHIND.COM.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

GỌI NGAY (0858.0000.85)